§ 1. Organizatorem zajęć jest Szkoła Tenisa WINNER Adam Rysz, NIP: 6852327858, adres do korespondencji: Łaski 199, 38-200 Jasło, reprezentowana przez właściciela Adama Rysza.
§ 2. Celem działalności Szkoły Tenisa WINNER jest propagowanie tenisa jako formy aktywnego spędzania czasu, organizowanie zajęć i treningów sportowych dla dzieci od lat 5, młodzieży i dorosłych oraz tworzenie warunków rozwoju uczestników zajęć.
§ 3. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Szkoły Tenisa WINNER, regulaminu obiektu sportowego, na którym odbywają się zajęcia oraz zasad etyki tenisowej.
§ 4. Szkoła Tenisa WINNER zakłada, że Uczestnik zajęć nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach sportowych.
§ 5. Szkoła Tenisa WINNER nie ubezpiecza uczestników zajęć ani nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy spowodowane normalnym uczestnictwem w zajęciach i przebywaniem na obiekcie sportowym.
§ 6. Zajęcia odbywają się przez cały rok kalendarzowy na kortach Klubu Tenisowego Boguś (Jasło, ul. Sportowa 17). Po wcześniejszym uzgodnieniu zajęcia mogą odbywać się również na innych obiektach sportowych.
§ 7. Podczas zajęć uczestników obowiązuje strój sportowy oraz obuwie tenisowe.
§ 8. Czas trwania zajęć wynosi 60 minut, przy czym wliczony jest w to czas na przygotowanie do treningu, rozgrzewkę oraz czynności konieczne po zakończeniu zajęć, wynikające z zasad korzystania z kortów tenisowych (np. zbieranie piłek, zacieranie kortu).
§ 9. Zajęcia odbywają się zgodnie z uzgodnionym wcześniej harmonogramem.
§ 10. Obowiązujący cennik i wszystkie dodatkowe informacje dotyczące płatności za udział w zajęciach znajdują się na stronie internetowej: www.stwinner.pl. w zakładce „Cennik”.
§ 11. Szkoła Tenisa WINNER nie ponosi odpowiedzialnośći za rzeczy uczestników zajęć pozostawione na obiekcie sportowym.
§ 12. Niepełnoletni Uczestnicy zajęć przybywają i odchodzą z zajęć pod
opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.
§ 13. Dane osobowe uczestników zajęć przetwarzane są przez Szkołę Tenisa WINNER zgodnie z przepisami RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
§ 14. Przystępując do zajęć, każdy uczestnik wyraża jednocześnie zgodę Szkole Tenisa WINNER na przetwarzanie jego danych osobowych i wizerunkowych w zakresie regulaminowej działalności Szkoły.
§ 15. Każdy uczestnik zajęć Szkoły Tenisa WINNER ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz do żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz usunięcia.
§ 16. Szkoła Tenisa WINNER zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronach internetowych Szkoły zdjęć i filmów z zajęć prowadzonych przez Szkołę.
§ 17. Uczestnictwo w zajęciach Szkoły Tenisa WINNER jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
§ 18. Szkoła Tenisa WINNER zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.